Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen gemaakt via strandhoteldehorn.nl (de hotelwebsite), e-mail, telefonische reserveringen en tussenpersonen zoals reisbureaus en online travel agents.

Reserveringen gedaan via een tussenpersoon (reisbureaus en online travel agents e.d.) hebben mogelijk andere annulerings voorwaarden.  

Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten of (ver)taalfouten binden ons niet. In geval van interpretatie verschillen zijn de Nederlandse voorwaarden van toepassing.

Boekingen

Strandhotel de Horn kan ten allen tijden een om welke redenen dan ook een boeking weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

Boekingen van groepen

Boekingen van groepen (meer dan 6 personen) kunnen alleen op aanvraag. Wij behouden ons het recht voor een groepsboeking te weigeren.

(Huishoudelijk) regelement

De gast is verplicht om zich aan de in Strandhotel de Horn geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Strandhotel de Horn op te volgen.

De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Strandhotel de Horn in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Annuleringen

Voor reserveringen gedaan via strandhoteldehorn.nl (de hotelwebsite), e-mail en telefonische reserveringen gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

  • Bij annuleringen en/of wijziging meer dan 4 weken voor de aankomstdatum gratis
  • Bij annuleringen en/of wijziging meer dan 2 weken voor de aankomstdatum 50%
  • Bij annuleringen en/of wijziging meer dan 24 uur voor de aankomstdatum 85%
  • Bij annuleringen en/of wijziging minder dan 24 uur voor de aankomstdatum 100%

Voor reserveringen gedaan via tussenpersonen zoals reisbureaus en online travel agents zijn de daar vermelde annuleringskosten van toepassing. 

Doorverhuren/Naamswijziging

Het doorverhuren of naamswijziging* van uw reservering mag alleen na toestemming van Strandhotel de Horn.

* Een ander persoon dan vermeld in de reservering.

Betalingen

Uw reservering gedaan via strandhoteldehorn.nl (de hotelwebsite), e-mail en telefonische reservering wordt gegarandeerd door een vooruitbetaling van 50% of via een preauthorisatie voor het totaalbedrag van de reservering op uw creditcard. 

Voor reserveringen gedaan via een tussenpersoon zoals reisbureaus en online travel agents gelden andere betalingsvoorwaarden.

Bij aankomst in Strandhotel de Horn betaalt u het (rest-)bedrag van uw factuur. 

Aansprakelijkheid

Strandhotel de Horn, ons personeel en het personeel ingehuurd via een uitzendbureau is niet aansprakelijk voor:

  1. Beschadiging, diefstal of verlies van goederen, die zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Strandhotel de Horn tegen aanspraken van gasten ter zake. 
  2. Schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.
  3. Schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op ons roerend of onroerend goed.
  4. Voor in bewaring gegeven goederen. 

Aansprakelijkheid van Strandhotel de Horn is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Strandhotel de Horn zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Gevonden voorwerpen

In het gebouw en aanhorigheden van Strandhotel de Horn verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij de receptie worden ingeleverd.

Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen 3 maanden na de inlevering daarvan bij Strandhotel de Horn heeft gemeld, verkrijgt Strandhotel de Horn de eigendom.

Indien Strandhotel de Horn door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Strandhotel de Horn is nimmer tot toezending verplicht.